Nëse keni account klikoni tek butoni më poshtë:
LOG IN


CIKLI I - parë


Nuk ka aplikime aktive

Kërkesa për riaktivizim (Cikli I - parë)

Aplikimi për transferim të studimeve

Aplikimi për Rikualifikim

Cikli II - dytë (Master)


Nuk ka aplikime aktive

Kërkesa për riaktivizim (Cikli II - dytë | Master)


Nuk ka aplikime aktive

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙